KTG Enerji

HARMONİK 525V 1600kVAr’lık sistem

%7 HARMONİK 525V 1600kVAr'lık sistem tamamlanarak devreye alınmıştır.